Thành lập Hiệp hội sản xuất chế biến tre đan tỉnh Bắc Ninh

Điều 1. Tên gọi, Biểu tượng:

– Tên gọi tiếng Việt: Hiệp hội sản xuất, chế biến Mây Tre tỉnh Bắc Ninh.
– Tên gọi tắt: Hiệp hội Mây Tre tỉnh Bắc Ninh.
– Tên gọi tiếng Anh: Bac ninh Banboo and Rattan Association.
– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: BNBRA.
– Biểu tượng của Hiệp hội: Hiệp hội có biểu tượng riêng.

Điều 2. Tôn chỉ, Mục đích:

Hiệp hội sản xuất, chế biến Mây Tre tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Hiệp hội Mây Tre tỉnh Bắc Ninh) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện của các doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các cá nhân và hộ gia đình sản xuất, chế biến, kinh doanh, thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Mục đích tập hợp, trao đổi liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các các tổ chức, doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các cá nhân và hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh. Nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Hiệp hội là tổ chức đại diện làm cầu nối giữa các doanh nghiệp, các Hợp tác xã, cá nhân và các hộ với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong mọi hoạt động. Đồng thời tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các cá nhân và các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh để phản ánh kiến nghị và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, pháp luật nhằm cải thiện môi trường sản xuất, chế biến, kinh doanh, có lợi cho các doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các cá nhân, hộ và có lợi cho tỉnh, cho đất nước.

Điều 3. Phạm vi hoạt động:

Phạm vi hoạt động của Hiệp hội trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh Mây Tre trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

Hiệp hội Mây Tre tỉnh Bắc Ninh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số; tự quản và tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hiệp hội Mây Tre tỉnh Bắc Ninh có thể là thành viên tự nguyện của Liên hiệp Hội, Hội cấp trên cùng ngành nghề và là thành viên của Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh.
Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Công Thương về lĩnh vực hoạt động của hội và các cơ quan chức năng của tỉnh theo quy định của pháp luật.
Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Trụ sở của Hiệp hội đặt tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trước mắt đặt tại địa điểm của trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của hội nghị: